Chiến lược kinh doanh của Công Ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Trịnh Gia xem phát triển bền vững là một yếu tố nòng cốt tạo ra giá trị không chỉ bằng việc phát triển kinh tế mà còn gắn liền với những hoạt động về lĩnh vực môi trường và xã hội